TDY 2007 VE TBDY İLE UYUMLU ZAMAN TANIM ALANINDA MAKSİMUM ÖTELENME TALEPLERİ KARŞILAŞTIRILMASI

4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansında Araş. Gör. A. Demir ve Doç. Dr.A.H. Kayhan tarafından sunumu gerçekleştirilen “DEPREM YÖNETMELİĞİ 2007 VE TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE UYUMLU ZAMAN TANIM ALANINDA ANALİZ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI” çalışmasına göre “MAKSİMUM ÖTELENME TALEPLERİ KARŞILAŞTIRILMASI

Elde edilen ivme setlerinde yer alan kayıtlar kullanılarak, tek serbestlik dereceli sistemlerin zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizleri sonucunda maksimum ötelenme talepleri elde edilmiştir. TDY2007’de tanımlanan Z1, Z2 ve Z3 sınıfı zeminler, sırası ile TBDY’de tanımlanan ZB, ZC ve ZD sınıfı zeminler ile uyum göstermektedir. Bu sebeple Z1 ile ZB, Z2 ile ZC ve Z3 ile ZD sınıfı zeminler için elde edilen maksimum ötelenme talepleri karşılaştırılmıştır.MAKSİMUM ÖTELENME TALEPLERİ1

Şekilde Z1 (TDY2007) ve ZB (TBDY) ile uyumlu setlerden elde edilen maksimum ötelenme talepleri, titreşim periyodu ve yatay dayanım oranına bağlı olarak verilmiştir. Bilindiği gibi, her bir zemin sınıfı için iki ivme seti kullanılmıştır. Bu sebeple, iki ivme seti için de elde edilen sonuçlar grafikte yer almaktadır.

Belirli bir adreste bulunan bir tek serbeslik dereceli sistem için TDY2007 dikkate alınarak elde edilen maksimum ötelenme talepleri, TBDY dikkate alınarak elde edilen maksimum ötelenme taleplerine oranla belirgin biçimde yüksektir. Bu durum, çalışmada ele alınan tüm titreşim periyodu ve yatay dayanım oranı değerleri için geçerlidir. Örneğin T=0.4s ve Fy/W=0.10 olan tek serbeslik dereceli sistem için TDY2007 ile uyumlu setlere ait maksimum ötelenme talebi 7.52cm ve 4.81cm iken, TBDY ile uyumlu setler için maksimum ötelenme talebi 2.13cm ve 2.06cm olarak elde edilmiştir. Yatay dayanım oranı arttıkça, TDY2007 ile TBDY kullanılarak elde edilen maksimum ötelenme talepleri arasındaki oran azalmaktadır. Titreşim periyodunun, iki farklı yönetmelik ile uyumlu setlerden elde edilen maksimum ötelenme talepleri arasındaki oran üzerinde belirgin bir etkisi olduğu gözlenmemiştir.

MAKSİMUM ÖTELENME TALEPLERİ2

Şekilde Z2 (TDY2007) ve ZC (TBDY) ile uyumlu setlerden elde edilen maksimum ötelenme talepleri, titreşim periyodu ve yatay dayanım oranına bağlı olarak verilmiştir. Bu şekilde de, TDY2007 dikkate alınarak elde edilen maksimum ötelenme taleplerinin, TBDY dikkate alınarak elde edilen maksimum ötelenme taleplerine oranla yüksek olduğu görülmektedir. Yatay dayanım oranı arttıkça, TDY2007 ile TBDY kullanılarak elde edilen maksimum ötelenme talepleri arasındaki oran Z2-ZC sınıfı zeminler için de azalmaktadır.

MAKSİMUM ÖTELENME TALEPLERİ3

Şekil de Z3 (TDY2007) ve ZD (TBDY) ile uyumlu setlerden elde edilen maksimum ötelenme talepleri, titreşim periyodu ve yatay dayanım oranına bağlı olarak verilmiştir. Zemin sınıfı Z3-ZD olduğunda, maksimum ötelenme talepleri, Z1-ZB ve Z2-ZC’ye göre daha da artmaktadır. Yatay dayanım oranının, TDY2007 ile TBDY kullanılarak elde edilen maksimum ötelenme talepleri arasındaki oran üzerindeki etkisi Z3-ZD sınıfı zeminler için de geçerlidir.


Tüm şekillerde özetlenen sonuçlar, herhangi bir konumda bulunan bir bina veya binayı temsil eden tek serbeslik dereceli sistem için tasarım ve/veya performans değerlendirmesinde kullanılması öngörülen maksimum ötelenme taleplerinin, TDY2007 ve TBDY ile uyumlu setler kullanıldığında önemli ölçüde farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. Bu sonucun, çalışma kapsamında ele alınan tüm tek serbeslik dereceli sistemler için geçerli olduğu görülmektedir.

 

(Tam Bildiri :http://www.tdmd.org.tr/TR/Genel/4UDMSK/pdf2017/3353.pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir