2020 Doğrudan Temin Limiti 97.008 TL ve 32.316 TL

2020 Doğrudan Temin Limitleri Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında 97.008 TL, Diğer Bölgelerde (Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışında) 32.316 TL olarak açıklandı.

“Büyükşehir Doğrudan Temin”

“Belediye Doğrudan Temin”

Bu doğrudan temin sınırları aşağıdaki işlemlerde geçerlidir;

 • Mal Alımı,
 • Yapım İşi,
 • Hizmet Alımı,
 • Danışmanlık Hizmet Alımı
Doğrudan Temin

Doğrudan temin yönteminde; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve Kamu İhale Kanununda belirtilen yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Fakat bu temin usulüne bazı tutar limitleri getirilmiştir. Doğrudan temin 2020 limitleri-eşik değerleri de bu yıl için belirlenen sınır değerlerdir.

Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul Doğrudan Temin Usulü olarak belirtilmiştir.

İdarelere doğrudan temin yöntemi ile ihale usulleri gereğince yapılması zorunlu birçok işlemden ve alım süresinden kolaylık sağlanmaktadır.

Doğrudan Temin Eşik Değerleri 2020

Her yıl Kamu Ocak ayında Kamu İhale Tebliği yayınlanarak, o yıl için geçerli olacak doğrudan temin limitleri açıklanmaktadır. Doğrudan temin limitleri 2020 için açıklanan tutarlar yukarıda bahsedildiği üzere 97.008 TL ve 32.316 TL olarak açıklanmıştır. Bu limitler 2021 yılında açıklanacak olan yeni doğrudan temin limitlerine kadar geçerli olacaktır.

Doğrudan Temin Yönteminin Uygulanabileceği Haller

Doğrudan temin ile yapılan iş/alınan hizmet ve danışmanlık Kamu İhale Kanunu’nun şu maddeleri gereğince gerçekleştirilmektedir.

 • 22/a -İhtiyacın Sadece Gerçek veya Tüzel Tek Kişi Tarafından Karşılanabileceğinin Tespit Edilmesi
 • 22/b -Sadece Gerçek veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç ile İlgili Özel Bir Hakka Sahip Olması
 • 22/c-Mevcut Mal, Ekipman, Teknoloji veya Hizmetlerle Uyumun ve Standardizasyonun Sağlanması İçin Mal ve Hizmet Alınması
 • 22/d -İdarelerin Belirli Bir Limiti Aşmayan Harcamaları ile Temsil Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat ve İaşeye İlişkin Alımlar
 • 22/e-İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
 • 22/f-Stoklanması Ekonomik Olmayan veya Acil Durumlarda Kullanılacak Olan Sağlık Malzemeleri ile Hastaya Özgü Tıbbi Sarf Malzemeleri, Test ve Tetkik Sarf Malzemeleri Alımları
 • 22/g– Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.
 • 22/h-8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.
 • 22/ı-Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,
 • 22/i-i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.; Değişik: 19/11/2013-6504/1 md.) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

Kamu İhale Kanununda sayılan hallerde, ihale usulleri olan; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulünün tabi olduğu hükümlere uyulmaksızın ihtiyacın doğrudan temini mümkündür. Buusulün  gerekçesi, “ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması”dır.

Doğrudan Temin Eşik Değerlerinin Altında Kalmak Amacıyla Mal veya Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünmemektedir.

2020 Yılı Doğrudan Temin Sınır Değerler

Doğrudan temin sürecinde, Kamu İhale Kanununun 17. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışların varlığı halinde yasaklama kararı verilmesi mümkün değildir. İhale mevzuatında, işi yapabilecek nitelikteki isteklilerin ihalelere katılımını sağlamak amacıyla, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir