2020 İtirazen Şikayet Bedelleri 6.139 TL – 24.571 TL

2020 İtirazen Şikayet Bedelleri Kamu İhale Tebliği ile açıklandı.

Buna göre İtirazen Şikayet Bedelleri 2020 için aşağıdaki şekilde belirlendi;

Yaklaşık Maliyet2020 İhale İtiraz Başvuru Bedeli
1.023.922,-TL’ye kadar olan ihalelerde6.139,-TL
1.023.922,-TL ile 4.095.700,-TL arası olan ihalelerde12.284,-TL
4.095.700,-TL ile 30.717.756-TL arası olan ihalelerde18.426,-TL
30.717.756-TL ve üzerinde olan ihalelerde24.571,-TL
2019 Yılı İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri aşağıdaki şekildeydi;

Yaklaşık Maliyet2019 İhale İtiraz Başvuru Bedeli
953.728,-TL’ye kadar olan ihalelerde5.719,-TL
953.728,-TL ile 3.814.922,-TL arası olan ihalelerde11.442,-TL
3.814.922,-TL ile 28.611.919,-TL arası olan ihalelerde17.163,-TL
28.611.919,-TL ve üzerinde olan ihalelerde22.887,-TL

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

“İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir” (KİK, m. 56). Dolayısıyla, idarenin şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar almaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.

Başvurulara İstinaden Verilebilecek Kararlar

“Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;
a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,
c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine de karar verilir”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir