İnşaata Hazırlık Süreci

Bir inşaata henüz başlamadan bazı ön hazırlıkların ve çalışmaların yapılması yapının düzenli, kaliteli, ekonomik ve zamanında yapılması yani sürecin başarıyaulaşması için gereklidir. Bu ön hazırlıklar şunlardır:

• Uygun arsa seçimi
• Ruhsat projelerinin hazırlanması
• Finansman araştırması ve temini,
• İnşaat ruhsatının alınması,
• Yapının denetimi,
Arsa seçimi
Arsa seçiminde kabaca dikkate alınması gereken hususlar şu şekildedir:
• İnşaat süreci ve yapı için gerekli alt yapı (yol, kanalizasyon, elektrik ve su gibi) tesisleri, hatları ve kaynaklarının durumu araştırılmalıdır.
• Arsanın mülkiyet durumu; tapu kayıtlarında arsanın sahibi, varsa ortağı veya herhangi bir kuruluşa veya kişiye ipotekli olup olmadığına bakılmalıdır.
• Arsanın ilgili imar planındaki kullanış amacı ve türüne özellikle dikkat edilmelidir. Örnek olarak arazi yeşil saha olarak ayrılmış olabilir. Bu durumda yapı yapma izni alınamaz ve yapı yapılamaz.

Projelerin Hazırlanması
Bina projelerinin yapılabilmesi için binanın yapılacağı arsanın çeşitli belgelerinin kurumlardan temin edilmesi gereklidir.
• Arsa Tapusu: Arsanın sahibini, durumunu (Pafta no, Ada no, Parsel no, Mevkisi, Alanı vs.) çevre ile ilişkilerini belirten belgedir. Arsa tapusu Tapu Kadastro Müdürlüklerinden alınır.
• İmar Çapı: Arsanın durumunu, büyüklüğünü, yola olan ilişkisini, yapılacak yapı ile ilgili durumunu, taban alanı katsayısı (TAKS-Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanının parsel alanına oranı), kat alan katsayısı
(KAKS-Bir yapının toplam inşaat alanının parsel alanına oranı) ve yapı yüksekliğini belirten belgelerdir. İmar çapı eğer arsa mücavir alanı (İmar mevzuatıbakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına
verilmiş olan alanlar)içinde ise tapu fotokopisi, dilekçe ve gerekli harç karşılığında belediyeden, mücavir alanı
dışında ise mevzii imar ilanı ile valilikten alınır.
• Ölçü Krokisi: Arsanın kenar ölçülerini belirten belgelerdir.
• Plankote: Arsanın kırık köşe noktalarındaki kotların belirtildiği belgedir.

Bu belgelerin temininden sonra yapının projelerin yapımına başlanır. Kullanım amacı belirlenmiş ve arsa seçimi yapılmış bir yapı için proje hazırlığı üç aşamada gerçekleştirilir.
1. Ön (Avan) Proje: Mimari anlamda hazırlanan projeler olup, vaziyet planı, kat planları, görünüşler, kesitler ve
maket çalışmasından oluşur.
2. Kesin Proje (Uygulama Projesi) :Ön projelerin hazırlanmasından sonra yapının genel özellikleri çizgi üzerine aktarılmış, üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve proje oluşturulmuştur. Bundan sonraki aşamada uygulama projesi olan kesin projelerin yapımına geçilir.Bina yapıları için hazırlanması gerekli uygulama projeleri şunlardır:
• Yapılması zorunlu projeler
1)Mimari Proje
2)Statik Proje
3)Elektrik Tesisat Projesi
4)Sıhhi Tesisat Projesi

• İhtiyaç ve yapının niteliğine göre yapılması zorunlu ve gerekli projeler
1)Kalorifer Tesisat Projesi
2)Havalandırma-Klima Projesi
3)Telefon, İnternet Tesisat Projesi
4)Asansör Tesisat Projesi

• Detaylar
Yapının özelliği ve inşaat yapım sistemine göre projelerin bazı bölümlerinin daha büyük ölçeklerde detayları hazırlanır. Bunlardan bazıları:
1)Yalıtım detayı
2)Sistem detayı
3)Birleşim detayları

İnşaat Yapım Ruhsatının Alınması
Yapı inşaatına başlanılmadan önce ilgili idare tarafından (mücavir alan sınırları içindeyse Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise İl Özel İdareleri) verilen inşaat yapma iznini gösteren belgedir. Süresi en fazla 5 yıl olup, 5 yılı geçen inşaatlar için inşaat ruhsatı yenilenir.

İnşaat ruhsatı alınırken gerekli olan belgeler;
• Dilekçe
• Tapu
• İmar durumu
• Ölçü Krokisi
• Plankote
• Projeler [Mimari (Belediye tarafından ön onaylı), Statik, Tesisat, Elektrik]
• Proje müelliflerinin taahhütnamesi
• Zemin etüd raporu
• Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler (Müteahhitliği inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenir)
• Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri
• Şantiye şefi sözleşmesi

Yapı Denetimi
Ülkemizde yapı denetimi Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarttığı «Yapı Denetim Kanunu»’nun öngördüğü şartları sağlayarak kurulan yapı denetim şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu durum yapıyla ilgili tüm teknik sorumluluğu da ilgili şirketlere vermektedir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir