TBDY-Deprem Derzleri Nasıl Düzenlenir?

Farklı zemin oturmalarına bağlı temel öteleme ve dönmeleri ile sıcaklık değişimlerinin etkisi dışında, bina blokları veya mevcut eski binalarla yeni yapılacak binalar arasında, sadece deprem etkisi için bırakılacak derz boşluklarına ilişkin koşullar şu şekildedir.

Bırakılacak minimum derz boşluğu 6m yüksekliğe kadar en az 30 mm olacak ve bu değere 6 m’den sonraki her 3 metre için en az 10 mm eklenecektir. Bu koşula göre elverişsiz bir sonuç elde edilmedikçe derz boşlukları, her bir kat için komşu blok veya binalarda elde edilen yer değiştirmelerin karelerinin toplamının karekökü ile α katsayısının çarpımı sonucunda bulunan değerden az olmayacaktır.
Komşu binaların veya bina bloklarının kat döşemelerinin bütün katlarda aynı seviyede olduğu durumda α=0.25(R/I)

Komşu binaların veya bina bloklarının kat döşemelerinin bazı katlarda olsa bile, farklı seviyelerde olmaları durumunda, tüm bina için α=0.50(R/I) alınacaktır.

Gözönünde alınacak kat yer değiştirmeleri, kolon veya perdelerin bağlandığı düğüm noktalarında hesaplanan azaltılmış yerdeğiştirmelerinin kat içindeki ortalamaları olacaktır. Mevcut eski bina için hesap yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda eski binaların yerdeğiştirmeleri, yeni bina için aynı katlarda hesaplanan değerlerden daha küçük alınmayacaktır.

Bina blokları arası derz boşlukları, deprem etkisi iletüm doğrultularda birbirinden bağımsız, birbirine dokunmayacak şekilde çalışmasına olanak verilecek şekilde düzenlenecektir.

Ayrı iki bina bloğunun veya binanın deprem davranışları bakımından farklı iki bölümünün birbirine köprü vb bir elemanla bağlanması durumunda, bu elemanın bağladığı bloklardan biri üzerindeki hareketli mesnedinin her iki deprem doğrultusu ve yönündeki yerdeğiştirme kapasitesi, iki bloğun bağlantı elemanı seviyesinde azaltılmış deprem yükleri için hesaplanan yerdeğiştirmelerinin mutlak değerleri toplamının en az 1,5 (R/I) katı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir