İnşaat Mühendisleri Odasına Kayıt Olmak Zorunlu Mudur?

Her yeni mezun mühendisin kafasından;

İnşaat Mühendisleri Odasına (İMO’ya) kayıt olmak zorunlu mudur?

İnşaat Mühendisleri Odasına kayıt olmadan İnşaat Mühendisliği yapılır mı?

İMO’ya kayıt olmak zorunda mıyım?

soruları geçmektedir. Bu soruların cevabını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her İnşaat Mühendisinin tabi olduğu kanun ve yönetmelikler dahilinde açıklayalım.

İnşaat Mühendisleri Odası “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu”na tabi olarak kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin meslek odalarından birisidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bu birlik çatısı altında olan tüm odalar; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’a tabidir.

Ayrıca TMMOB’a ait Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ve İnşaat Mühendisleri Odasına ait İnşaat Mühendisleri Ana Yönetmeliği ile bunların alt yönetmelikleri bulunmaktadır.


6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu Madde 33‘e göre:

Madde 33 – Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

             (Ek: 19/4/1983 – KHK – 66/10 md.) Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslekdaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği Madde 49′a göre:

Mühendislik-mimarlık mesleği mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile belirlenen Odaya kaydolurlar. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitim esastır. Bir lisans diplomasıyla ancak TMMOB Genel Kurulunun onayladığı bir Odaya kaydolunabilinir. Lisansüstü eğitim ile alınan unvan, ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilemez, buna bağlı olarak mesleki çalışma yapılamayacağı gibi ilgili Odaya da kayıt yapılamaz. Odaya kayıtlı tüm üyelerin meslek ve sanatları aynı değilse, bunların meslek ve sanatlarını uygulamadaki yetkileri de aynı olamaz. Oda, bu ayırımı sağlamak için, üyesine vereceği her türlü belgede meslek ve sanatını belirtmek zorundadır.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Madde 7′ye göre:

Madde 7- Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;

a) Türkiye’de inşaat mühendisliği mesleğinde çalışabilmek için, inşaat mühendisi veya inşaat yüksek mühendisleri, Oda’ya üye olmak zorundadırlar.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu inşaat mühendisleri ve inşaat yüksek mühendislerinin Oda’ya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Oda’ya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu inşaat mühendisleri ve inşaat yüksek mühendisleri, oda organlarında görev alamaz.

c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz

İlgili kanun ve yönetmeliklere göre Türkiye’de inşaat mühendisliği mesleğinde çalışabilmek için, inşaat mühendisi veya inşaat yüksek mühendisleri, İnşaat Mühendisleri Odasına üye olmak zorundadırlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu inşaat mühendisleri ve inşaat yüksek mühendislerinin Oda’ya üye olmaları isteklerine bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir