Kamuda Çalışan İnşaat Mühendisi-Mimar Şantiye Şefliği Yapabilir mi?

Devlette, devlet dairelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde çalışan inşaat mühendisleri ve mimarlar şantiye şefliği veya meslekleri ile ilgili herhangi başka bir işte görev almaları konusu 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’unda açıklanmıştır.
3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun

 Madde  9 – Devlet daire ve müesseselerile belediye hizmetlerinde bulunan Yüksek mühendis, Yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen memurları çalışma saatleri dışında bile olsa ücretli veya ücretsiz hususi surette sanatlarını icra edemezler. Ancak serbest meslek erbabı bulunmayan ve mahallin belediye veya Nafıa idarelerinin müracaatı ve en büyük mülkiye amirinin muvafakatile zaruret bulunduğu tahakkuk eden yerlerde tasdik ve murakabesi kendilerine veya mensub oldukları mahalli idarelere aid olmıyan memleketin umranile alakalı hususi mesleki işleri devamlı olmamak ve hariçte bir yazıhane açmamak ve asıl vazifelerinin çalışma saatleri dışında yapmak şartile birinci fıkrada yazılı memurlar iş kabul edebilirler.

          Profesörlük, öğretmenlik ve doçentlik birinci fıkrada yazılı memnuiyet hükmünden müstesnadır.

Buna göre devlette, devlet dairelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde çalışan inşaat mühendisleri ve mimarların şantiye şefliği veya meslekleri ile ilgili herhangi başka bir işte görev almaları mümkün olmamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir