Mimarlar Odasına Kayıt Olmak Zorunlu Mudur?

Her yeni mezun mimarın kafasından;

Mimarlar Odasına kayıt olmak zorunlu mudur?

Mimarlar Odasına kayıt olmadan mimarlık yapılır mı?

Mimarlar Odasına kayıt olmak zorunda mıyım?

soruları geçmektedir. Bu soruların cevabını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her Mimarın tabi olduğu kanun ve yönetmelikler dahilinde açıklayalım.Mimarlar Odası “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu”na tabi olarak kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin meslek odalarından birisidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bu birlik çatısı altında olan tüm odalar; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’a tabidir.

Ayrıca TMMOB’a ait Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ve Mimarlar Odasına ait Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği ile bunların alt yönetmelikleri bulunmaktadır.


6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu Madde 33‘e göre:

Madde 33 – Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

             (Ek: 19/4/1983 – KHK – 66/10 md.) Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslekdaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği Madde 49′a göre:

Mühendislik-mimarlık mesleği mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile belirlenen Odaya kaydolurlar. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitim esastır. Bir lisans diplomasıyla ancak TMMOB Genel Kurulunun onayladığı bir Odaya kaydolunabilinir. Lisansüstü eğitim ile alınan unvan, ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilemez, buna bağlı olarak mesleki çalışma yapılamayacağı gibi ilgili Odaya da kayıt yapılamaz. Odaya kayıtlı tüm üyelerin meslek ve sanatları aynı değilse, bunların meslek ve sanatlarını uygulamadaki yetkileri de aynı olamaz. Oda, bu ayırımı sağlamak için, üyesine vereceği her türlü belgede meslek ve sanatını belirtmek zorundadır.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği Madde 7′ye göre:

Madde 7 — Odaya asil üyelik için aşağıdaki esasların yerine getirilmesi gerekir:

a) (Değişik:RG-24/12/2013-28861) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, yurt içinde mimarlık eğitimi veren eğitim kurumlarından mezun olanlar Odaya üye olmak için diploma, yurt dışındaki mimarlık eğitimi veren kurumlardan mezun olanlar ise Odaya üye olmak için diploma, denklik belgesi ve not dökümü (transcript) ile başvuru yapmak zorundadırlar. Üyelik başvurusu reddedilen ilgiliye Oda Yönetim Kurulu kararı, en geç 60 gün içinde bildirilir. Yasal olarak mimarlık mesleğini uygulamaya hak kazanmış her mimar, mesleki etkinlikte bulunabilmek için üyelik niteliğini korumak zorundadır. Üyelik kaydında lisans diploması esastır.
İlgili kanun ve yönetmeliklere göre Türkiye’de Mimarlık mesleğinde çalışabilmek için, mimarlık bölümünü bitirmiş mimarların, Mimarlar Odasına üye olması zorunludur. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu inşaat mühendisleri ve inşaat yüksek mühendislerinin Oda’ya üye olmaları isteklerine bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir