Kadastro Nedir? Kadastro İşlemi Neden Yapılır?

Kadastro Nedir?

“Kadastro”, taşınmazların türünü, yüzölçümünü, sınırlarını belirleyip plana bağlama faaliyeti olarak adlandırılır. Kadastro faaliyeti tapulama olarak da ifade edilir.

Taşınmazların her birinin tapu kütüğüne kaydedilmesi gerekir. Tapu kütüğüne kay­dedilecek bütün taşınmazlar için kütükte ayrı bir sahife açılır, işte, taşınmaza tapu kütüğünde bir sahife açılması işlemi “tapulama” olarak ifade edilir. Uygulamada ise Medeni Kanunun öngördüğü tapu kütüklerinin tutulması arazi kadastrosunun yapıl­masına bağlanmıştır. Bu nedenle gerçek tapulamaya kadastro ile başlanır.
Kadastro İşlemi Neden Yapılır?

Tapulama ve kadastro işlemi şu amaçları gerçekleştirmek için yapılır:

-Tapuya kaydedilmemiş ve “tapusuz” olarak adlandırılan taşınmazları tapulamak,

-Tapulu taşınmazların kayıtlarında var olan değişiklikleri ortaya koymak; kayıt­ları yenilemek,

-Taşınmazlar için kadastro planları oluşturmak,

-Taşınmazların gerçek hak sahiplerinin kimler olduğunu belirlemek.

Kadastro Çeşitleri

Kadastro, tarihi gelişimi içerisinde taşınmaz mülkiyetinin tespiti, vergi, taşınmaz değerlemesi, toprağa ilişkin her türlü verimlilik politikalarının belirlenmesi ve yönetilmesi amaçları ile farklılık ve değişim göstermiştir. Bu değişimlere bağlı olarak kadastroyu:

  • Vergi Kadastrosu,
  • Hukuki Kadastro,
  • Çok Amaçlı Kadastro,
  • Arazi İdaresi,
  • Arazi Yönetimi olarak sınıflandırabiliriz.

Kadastro Teşkilatı

Kadastro çalışmaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulun­duğu bakanlığının verdiği onay ile belirlenen kadastro bölgelerinde yürütülür. Bu kadastro bölgelerindeki kadastro çalışmaları ise kadastro ekibi ve kadastro komis­yonu tarafından yürütülür. Kadastro bölgesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları çöz­mek için de özel nitelikte bir mahkeme olan “Kadastro Mahkemesi” bu teşkilat içinde yer alır.

Kadastro ekibinde iki kadastro teknisyeni, kadastrosu yapılan bölgenin muhtarı ve (belediye meclisi veya köy demekleri tarafından seçilen) üç adet bilirkişi yer alır.

Kadastro komisyonunda ise kadastro müdürü veya yardımcısı, bir kadastro üyesi, kontrol mühendisi veya tasarruf kontrol memuru yer alır.

Kadastro çalışma alanında kadastrosu yapılmamış orman bulunursa kadastro eki­bine orman mühendisi ve ziraat mühendisi de katılır.

Kadastro Faaliyeti

Kadastro bölgesindeki her köy ve belediye sınırları içinde kalan her bir mahalle kadastro çalışma alanı oluşturur. Bu çalışmalara ne zaman başlanacağı en az on beş gün önceden gerekli vasıtalarla ilan edilir. Kadastro ekibi çalışma alanının be­lirlenmesinde il, ilçe belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır; komşu mahal­le ve köyün bilgi ve belgelerinden de yararlanır. Böylece tespit edilen sınır harita ve ölçü krokisinde gösterilir, ilgililerin yedi gün içinde kadastro müdürlüğüne iti­raz etme haklan saklıdır. Müdürlüğün vermiş olduğu karara da yedi gün içinde Ka­dastro Mahkemesinde itiraz edilebilir. Mahkeme, duruşmasız olarak on beş gün­de kesin kararını verir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra, kadastro çalışmasına başlanılacak bölge en az yedi gün önceden gerekli vasıtalarla ilan ettirilir. Sınırlan­dırma ve tespit işleri kadastro ekibi tarafından, ilgililerin önünde yapılır. Taşınma­zın geometrik ve hukuki durumunu tespitle görevli olan kadastro ekibi harita, ta­pu, vergi kayıtlan vb. belgeleri bilirkişilerin ve muhtarın yardımıyla inceler. Elde ettikleri bilgileri ve buna ilişkin düşünceleri kadastro tutanağına geçirirler. Kadastro ekibi bir kanaate varamadıkları takdirde, başka kişilerin bilgi ve tanıklıklanna başvurabilirler. Mevcut olan uyuşmazlıklar kadastro komisyonu tarafından çözülür.

Kadastro faaliyeti sırasında tapulu taşınmazlardaki gerçek hak sahipliğinin ortaya konması (ki tapuda kayıtlı kişi yerine, bir başka kimsenin taşınmazı malik gibi kul­lanması söz konusu olabilir), tapusuz taşınmazlarda ise taşınmazların kimin adına tespit edileceğinin belirlenmesi de gerekebilir. Hak sahipliğinin belirlenmesi 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda (m. 13-14) öngörülen belgelerle gerçekleştirilir.
Kaynak; Ar.Gör. Sevtap YÜCEL, Yard.Doç.Dr. Ahmet Halûk ATALAY

Gayrimenkul Hukuku ve Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir