Kat Mülkiyeti Nedir? Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?

Kat Mülkiyeti

Kat mülkiyeti arsa payı ve ana taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı, taşınmaz mül­kiyetinin özel bir çeşididir.

“Kat mülkiyeti” her bir bağımsız bölüm üzerinde kurulan bir mülkiyet türüdür. Ba­ğımsız bölüm bir binanın ayrı ayrı kullanılmaya elverişli kısımları veya bir binanın bütünüdür. Bu mülkiyette, paylı mülkiyet esaslarına göre o bağımsız bölüme tah­sis edilen arsa payı (ki bu arsa payı bağımsız bölümün değeriyle orantılıdır) ve bü­tün kat maliklerinin paylı mülkiyetinde olan ortak yerlerdeki paylar da yer alır. Bir bağımsız bölümün dışında kalan ve ona tahsis edilen yerlere eklenti denir. Bun­lar da bağımsız bölümün mülkiyetine bağlıdır. Bağımsız bölüm üzerindeki tasar­ruflar eklentileri de kapsar.
Bağımsız bölüm üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kimse arsa payına ve ortak yerlerdeki paylı mülkiyet payına da sahip olur. Bağımsız bölüm üzerinde yapıla­cak bütün tasarruflar arsa payı ve ortak yerlerdeki payda da geçerli olur. Bir baş­ka ifade ile bağımsız bölümün devri veya bağımsız bölüm üzerinde sınırlı ayni hak kurulması arsa ve ortak yerlerdeki payı da devrin veya sınırlı ayni hak kurulması­nın kapsamına alır. Ayrı ayrı devir veya sınırlı ayni hak kurulması düşünülemez.

Ortak yerler, ana taşınmazın bağımsız bölümleri dışında kalan, ortak­laşa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerlerdir.

Kat Mülkiyetinin Kurulması

Kat mülkiyeti taşınmaz malikinin iradesi, birden fazla malik varsa bütün taşın­maz maliklerinin anlaşması veya paylaşma davası sonucu alınacak mahkeme kararı ile kurulur.

Kat mülkiyeti tümü tamamlanmış binalarda ancak binanın tamamı bu tür mülkiyete özgülenmek suretiyle kurulabilir.

Kat mülkiyeti düzenlenecek resmi senetle (ki bu resmi senet tescil talebi nite­liği taşır) ve tapu siciline tescil ile kurulur.

Kat mülkiyeti “Kat Mülkiyeti Kütüğü” ne tescil edilerek kurulur.

Ana taşınmazın Tapu Kütüğündeki sayfasının ‘Mülkiyet’ hanesine ‘Bu taşınma­zın mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir.’ yazılır, bu sayfa kapatılır. Kat mülki­yeti kütüğünde her bir bağımsız bölüme yeni bir sayfa açılır.

Bir taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi davasında, ortak maliklerden veya on­ların mirasçılarından birinin talep etmesi ile kat mülkiyetinin kurulmasına ka­rar verilebilir.

Kat irtifakı sahiplerinden her biri arsa üzerindeki inşaatın tamamlanıp binanın oturmaya elverişli hale gelmesi durumunda , kat irtifakının kat mülkiyetine çev­rilmesini isteyebilir.
Kaynak; Ar.Gör. Sevtap YÜCEL, Yard.Doç.Dr. Ahmet Halûk ATALAY

Gayrimenkul Hukuku ve Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi

Kat İrtifakı Nedir? Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir