Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Onaylandı

28 Şubat 2018 Tarihli ve 30346 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 29/12/2017 Tarihli ve 2017/1 Sayılı Kararı uyarınca

1-Çalışması tamamlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin” onaylanarak yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine,

2-Çalışması tamamlanan “Türkiye Deprem Tehlike Haritasının” uygun görüşle Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bu durumda 2016 yılında taslak olarak yayımlanan ve çalışmaları tamamlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” onaylanmış olup yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir. Bu kararın hemen ardından Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Resimi Gazete’de yayımlandı ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile ilgili tüm bilgilere, eski yönetmelikle karşılaştırmalara ve açıklamalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://insapedia.com/tag/turkiye-bina-deprem-yonetmeligi/

TDY 2007 ile TBDY 2018 Arasındaki Farklar

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Genel Kapsam ve İlkeler

Yeni Türkiye Deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle eski Trükiye Deprem Bölgesi Haritaları da yürürlükten kalmış oldu.Türkiye Deprem Tehlike Haritaları

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Deprem Yer Hareketi Düzeyleri ve SpektrumlarıTÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketi

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- *** Bina Kullanım Sınıfları ve Bina Önem KatsayılarıTÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Deprem Tasarım Sınıfları

 

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Bina yüksekliği ve Bina Yükseklik Sınıfları
TDY 2007 ile TBDY Zaman Tanım Alanında Analizde Kullanılan İvme Kaydı Setleri Karşılaştırması

TDY 2007 VE TBDY İLE UYUMLU ZAMAN TANIM ALANINDA MAKSİMUM ÖTELENME TALEPLERİ KARŞILAŞTIRILMASI

Deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası Bakanlar Kurulu’na sunuldu. Deprem tehlikesini mahalle mahalle gösteren Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası haritasında eski haritadan  farklı olarak artık derece uygulaması bulunmuyor. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür ve bu doğrultuda alınan katsayılara göre Deprem Etkisi altında bina tasarımları yapılacaktır.

28 Şubat 2018 Tarihli ve 30346 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 29/12/2017 Tarihli ve 2017/1 Sayılı Kararı uyarınca açıklanan diğer kararlar da şu şekildedir;

-2015 yılı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda alınan kararlarla ilgili ilerleme raporunun hazırlanarak AFAD Başkanlığı tarafından kurum üyelerine takdim edilmesine,

-AFAD Başkanlığınca işletilen bölgesel lojistik depolara destek olacak il depolarının oluşturulmasına,

-Toplumun afete hazırlanması konusundaki eğitimlerin etkin biçimde devamı ile birlikte eğitimler öncesi ve sonrası farkındalık ve davranış ölçümlerinin yapılmasına,

-Deprem sigortasının yaygınlaştırılmasını sağlayacak mevzuat ve çalışmaların gerçekleştirilmesine,

-Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya ilişkin hizmetler için ihtiyaç duyulacak sertifikalandırılmış gönüllü sayısının ve ilk yardım eğitimi almış kişi sayısının artırılmasına,

-Yerel yönetimlerin afet yönetimi kapasitesini geliştirecek eğitim programlarının düzenlenmesine,

-2018 yılı içinde farklı afet konularını da ele alan ye da bölgesel amaçlı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu toplantılarının yapılmasına; bunlara ilişkin alt çalışma gruplarının oluşturularak bu toplantılara ait rapor ve sunumların hazırlanmasına,

-Depremdehasar ve can kaybına yol açabilecek riskli alanlarda, riski azaltacak yapı stoku dönüşümünün gerçekleştirilmesi için mevzuatın güçlendirilmesi ve gerekli finansman kaynaklarının oluşturulmasına,

-AFAD Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve illerimizde uygulanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızın müdahale kapasitesinin geliştirilmesinde gerekli olan kaynağın sağlanması için Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının bütçelendirme çalışmalarında ilgili paydaşlara öncelik sağlanmasına,

-Afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi çerçevesinde her bir hizmet grubu için kapasite planlamalarının nicelik ve nitelik olarak netleştirilmesine ve yıllık olarak gözden geçirmelerle güncellenmesine,

-5902 sayılı Kanunun Ek madde 1’in 5. fıkrası gereğince İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyelerince ayrılması gereken bütçelerin “AFAD Başkanlığınca uygun görülen Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri” için kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

-Afet yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına katkıda bulunması için Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi altyapısının AFAD Başkanlığının kullanımına ücretsiz açılmasına,

-İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla AFAD Başkanlığının koordinasyonunda 2018-2023 afet yönetimi strateji be eylem planının hazırlanmasına ve Yüksek Kurul tarafından onaylanmasına,

-AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yangınlar veözellikle kırsal alanlarda gözlenen yangınlar için yeni bir strateji ve eylem planının oluşturulmasına karar verilmiştir.

  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir