Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi

Yapım işleri ihalelerinde mesleki ve teknik yeterlilik belirlenmesi için istenen belgeler özel bir öneme sahiptir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler başlıklı 39’uncu maddesi “Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.” şeklindedir.

İş deneyim belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işler sonucunda alınabileceği gibi gerçek ya da tüzel kişilerle gerçekleştirilen işler sonucunda da elde edilebilir.Kamu İhale Kanunu, yapım işlerini hem taahhüt edilen zamanında hem de fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlanması için yüklenicilerin mali ve ekonomik kriterlere ek olarak mesleki ve teknik yeterlilik kriterleri aranmasını öngörmüştür. Mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi amacıyla isteklilerden talep edilen belgelerin başında “iş deneyim belgeleri” gelmektdir. İşin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi ve yüklenicinin bu belgeleri sunması zorunludur.

Kamu ihalelerinde yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi bütün mal alımı ihalelerinde ve hizmet alım işlerinin yaklaşık maliyeti Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan işlerin ihalelerinde istenip istenmeyeceği tercihe bırakılmışken yapım işlerinin bütün ihalelerinde yaklaşık maliyeti ne olursa olsun iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

Yapım işleri ihalelerinde yeterlik kriteri olarak istenecek ve idarelerce belirlenecek olan İş deneyim belge tutarlarının;
a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin ;
1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,
2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

b) Kanunun 20 nci maddesi ile 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;
1) İki katına kadar olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 100’ünden
fazla,
2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla, olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranacağı hüküm altına alınmıştır.
Yapım işlerinde iş deneyim belgesi, belge sahibinin katılabileceği işin konusunu ve büyüklüğünü belirlediğinden, ihaleye katılımda istekli hakkında temel referans belge olarak görülmesi ve yapım işlerinde bütün ihalelerde istenilmesi zorunlu olması sebebiyle iş deneyim belgesinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde mevzuat hükümlerine uyulması son derece önemlidir.

2 thoughts on “Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi

 • 26 Eylül 2019 tarihinde, saat 21:10
  Permalink

  Peki yeni şirket kurmuş biri nasıl ihalelere katılacak?

  Yanıtla
  • 26 Eylül 2019 tarihinde, saat 21:20
   Permalink

   İhale ilanı, teklif verilecek iş ve idareye bağlı olarak, “şirketin” özel sektördeki iş bitirmeleri kabul edilebilmekte. Ayrıca doğrudan temin gibi yöntemlerle alınan görece küçük iş bitirmelerin, %30, %40 vs. gibi iş bitirme istenen işlerde kullanılmasıyla iş deneyim tutarı kademeli olarak artırılabilir.

   İş deneyim belgesi şahıs için olduğu kadar şirket için de sonuçta bir “referans”tır. Zira Kamu’nun yaptıracağı işlerde referans istemesi, deneyim ve kabiliyet araması kamu yararınadır.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir