2019 Yılı Kamu İhale Mevzuatı Tüm Sınırlar ve Limitler

25 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete`de, Kamu İhale Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen sınır değerlerin, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında (%33,64) arttırılarak güncellenmesidir.

2019 Yılı Kamu İhalelelerinde Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Yıllık Diploma İş Deneyim Tutarı:

Her yıl için 334.368,-TL (Üçyüzotuzdörtbinüçyüzaltmışsekiz Türk Lirası), olup en fazla 15 yıl artış gösterecektir.

Bu deneyim bedeli, ilgili mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından veya bu mühendis veya mimara ait şahıs firması tarafından kullanılabilir. %50-%50 Ortaklıklarda kullanılamamaktadır.


2019 KİK Payı Limit:

602.479,-TL (Altıyüzikibindörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası),

İhale davetinden sonra, sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan yüklenici tarafından ödenir.

KİK Payı 602.479,-TL (Altıyüzikibindörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası),’nin üzerindeki sözleşme bedellerinin on binde beşidir. (5/10000)


2019 Yılı İçin Eşik Değer Limiti:

8-a mal ve hizmet alımları için:

1.656.600,-TL (Birmilyonaltıyüzellialtıbinaltıyüz Türk Lirası)

8-b  mal ve hizmet alımları için:

2.761.007,-TL (İkimilyonyediyüzaltmışbirbinyedi Türk Lirası),
8-c  yapım işleri ihaleleri için:

60.742.537,-TL (Altmışmilyonyediyüzkırkikibinbeşyüzotuzyedi Türk Lirası),


2019 Yılı 21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti:

301.228,-TL (Üçyüzbirbinikiyüzyirmisekiz Türk Lirası),
2019 Doğrudan Temin Limiti:

Büyükşehir Kapsamındaki İdareler için Doğrudan Temin Limiti:

90.358,-TL (Doksanbinüçyüzellisekiz Türk Lirası)

Büyükşehir Kapsamı Dışındaki Diğer İdareler için Doğrudan Temin Limiti:

30.101,-TL (Otuzbinyüzbir Türk Lirası),


2019 Yılı İtiraz Şikayet Başvuru Bedelleri

Yaklaşık Maliyet2019 İhale İtiraz Başvuru Bedeli
953.728,-TL’ye kadar olan ihalelerde5.719,-TL
953.728,-TL ile 3.814.922,-TL arası olan ihalelerde11.442,-TL
3.814.922,-TL ile 28.611.919,-TL arası olan ihalelerde17.163,-TL
28.611.919,-TL ve üzerinde olan ihalelerde22.887,-TL

Güncellenen eşik değer ve parasal limitler 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren devreye alınacak olup 31 Ocak’tan sonra yayımlanacak ilanlar EKAP üzerinden bu değerler doğrultusunda yayımlanacaktır. 31 Ocak 2019 tarihine kadar Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihalelerde 2018 yılı eşik değer ve parasal limitler uygulanacaktır. Bu tarihten sonra hazırlanan ihale dokümanlarının güncellenmiş eşik değerler ve parasal limitlere göre EKAP üzerinden tekrar oluşturulup 1 Şubat ve sonrasında gönderilmesi gerekecektir.

ihale bedeller2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir