Kira Sözleşmesi – Kira Kontratı

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi bir kimsenin (kiralayanın veya kiraya verenin) belli bir ücret kar­şılığında bir şeyin kullanılmasını veya yararlanılmasını belli bir süre için bir başka kişiye (kiracıya) bırakmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir.

Belediye sınırları içindeki üstü örtülü taşınmazların kiralanmasın­da 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun (GKHK) hüküm­leri geçerlidir.

“Boş Kira Kontratı-Sözleşmesi Örneği”-Nüshasına Sayfanın Alt Tarafındaki Linkten Ulaşabilirsiniz. (Word ve PDF)

Kira sözleşmesi hem Borçlar Kanunu’nda (m.248-298) hem de 6570 sayılı Gayri­menkul Kiraları Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Ancak 6570 sayılı GKHK’nin hükümleri yer ve konu bakımından uygulama olanağı sınırlıdır. GKHK sadece be­lediye sınırları içinde, iskele, liman ve istasyonlardaki üstü örtülü taşınmazların ki­ralanmalarında uygulama alanı bulur. Bu yerlerin dışında kalan taşınmazların kira­lanması ile taşınırların kiralanmasında ise BK hükümleri geçerlidir.
GKHK’de düzenleme bulunmayan durumlarda BK’nin adi kiraya ilişkin hükümleri kıyasen uygulama alanı bulur.

BK’ de kira sözleşmesi adi kira ve hasılat (ürün) kirası olmak üzere ikiye ayrılmış­tır. Adi kira kiracıya sadece bir şeyin kullanılması hakkını tanır. Hasılat (ürün) ki­rasında ise kiracı kira konusunu kullanmakla beraber, onun ürünlerinden de yararlanma hakkını kazanır.

Kira Sözleşmesinin Konusu

Kira sözleşmesinin konusunu taşınır ve taşınmaz mallar ile haklar oluşturur.

Kira Sözleşmesinin Niteliği

“Kira sözleşmesi-Kira kontratı”

Kullandırma ve yararlandırma borcu doğuran bir sözleşmedir.

Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bir başka ifade ile kira sözleşme­si ile her iki tarafta borç altına girer.

Karşılıklı (ivazlı) bir sözleşmedir. Kiracı kullanma veya yararlanma karşılığı bir ücret ödemeyi taahhüt eder.

Taraflar arasında sürekli (devamlı ) bir borç ilişkisi doğurur. Kiralayanın kirala­nanı kullandırma borcu zamana yayılmıştır. Süreli ve süresiz olarak kurulan bir sözleşmedir.
Kira Sözleşmesinde Tarafların Borçları

Kiralayanın temel borçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kiralananı sözleşmede kararlaştırılan kullanma amacına uygun bir biçimde tes­lim etme borcu,
  • Kiralananı sözleşme süresi boyunca kullanma amacına uygun olarak kullanma­ya elverişli bir biçimde bulundurma borcu,
  • Kiralananın sözleşme ile vaat edilen niteliklere uygun olduğunu garanti etme ve bundan sorumlu olma borcu (ayıba karşı tekeffül borcu)
  • Kiralananda başkalarının herhangi bir hak ileri süremeyeceklerini garanti etme ve bundan sorumlu olma borcu (zapta karşı tekeffül borcu).

Kiracının temel borçları ise şu şekildedir:

  • Kararlaştırılan kira bedelini ödeme borcu,
  • Kiralananı sözleşmede kararlaştırılan kullanma amacına uygun olarak özenle kullanma borcu,
  • Aynı bina içinde oturanlara saygı gösterme, komşuluk gereklerine uyma borcu,
  • Kiralananı sözleşme sona erdiğinde geri verme borcu.

Kira Sözleşmesinin Şekli

Konusu taşınır veya taşınmaz olsa dahi kira sözleşmesinin geçerliliği herhangi bir şekle tabi değildir.

Uygulamada Maliye Bakanlığınca hazırlanan kira sözleşmesi örneklerinin kullanıl­dığı görülmektedir. Kira sözleşmesi – kira kontratının bu örneğe uygun olarak yapılması zorunlu olmayıp tarafların bu örnekten farklı esaslar kararlaştırabileceği bir sözleşme mey­dana getirmeleri de mümkündür. Ancak yapılacak sözleşmede, sözleşmenin esas­lı unsurlarının yani sözleşmenin tarafları ile tarafların borçlarının açık bir şekilde ortaya konması gerekir.

 Boş Kira Sözleşmesi Örneği-Nüshasına Buraya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz (Word)

Kira Kontratı-(PDF)

PDF ve Word Formatında Tahliye Taahhütnamesi Örneğine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Word formatındaki boş kira sözleşmesi örneğini direkt olarak çıktı alıp doldurulması gereken yerleri el ile doldurabileceğiniz gibi, koşulları ve bilgileri bilgisayar ortamında düzenledikten sonra hazır olarak çıktı alarak da kullanabilirsiniz.
Kira sözleşmesi, rızaî bir sözleşmedir. Tarafların birbirine uygun irade beyanında bulunmaları ile kurulur (TBK m. 1/I). Sözleşmenin unsurlarından olan kiralananın belirlenebilir olması yeterli olup teslim edilmesine gerek olmadığı gibi, kira bedelinin de belirli olması şart olmayıp ödeneceği hususunda tarafların anlaşmış olmaları yeterlidir.
Kira kontratı, karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir. Sözleşmenin taraflarından olan kiraya veren, kiralananı sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli halde teslim etmekle yükümlü iken; kiracı da bunun karşılığında kira bedelini ifa etmekle yükümlüdür.

Kira sözleşmesinde kiracının kiralananı kullanma hakkı, alacak hakkı gibi şahsi nitelikte bir hak olup, ayni nitelikte değildir. Başka bir ifadeyle kiracı, sözleşmenin diğer tarafını oluşturan kiraya veren dışında üçüncü bir kişiden herhangi bir talepte bulunamaz. Ancak kiracı, sözleşmeden dolayı sahip olduğu bu hakkını tapu siciline şerh ettirerek güçlendirebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir