Şantiye Şeflerinin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Sorumlulukları

Bilindiği üzere şantiye şefi şantiyeyi yöneten kişidir. Şantiye organizasyonunda proje müdürü ile alt şefleri yani ince işler veya kaba işler şeflerinin arasında yer alır.
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğe göre ise

Şantiye Şefi: İnşa faaliyetini müteahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronların sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleyen, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlamakla yükümlü olan gerçek kişidir.
Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmekle yükümlüdür. Raporda yer alan hususların yerine getirilmemesinden yapı müteahhidi sorumludur.
Yapı Denetim Uygulama Denetim Uygulama Yönetmeliği Madde 9/5 gereğince, yapı müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, yapım işlerindeki kusurlardan dolayı müteselsilen sorumludur.
Şantiye şeflerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemeleri sonucunda cezai yaptırımlar mevcuttur. İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3.Madde).
Bu durum şantiye şefini kanunun ve ilgili mevzuatın tüm gerekliliklerinden sorumlu tutmakta, uygulamada herhangi bir aksaklık veya eksiklik belirlediği zaman bunları yükleniciye ve işçilere yazılı olarak belirtme zorunluluğu getirmektedir. Aksi takdirde herhangi bir kaza anında şantiye şefi kazanın sonucuna göre Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre taksirle adam yaralama/öldürme suçundan yargılanıp, ek olarak kazazedenin ailesine

maddi/manevi tazminat öder.

Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümündeki madde 10’da ayrıca şuifadeler de bulunur;
(7)Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur.
(mesleki eğitimi olmayan personelin çalıştırılması durumunda şantiye şefi suçludur)
(8) şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz. (yani önlem aldırma yetkisi şantiye şefinindir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir