Betonarme Taşıyıcı Sistemin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hangi tür olursa olsun, bir betonarme taşıyıcı sistemin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir;

Taşıyıcı Sistemin Düzenlenmesi

1-Her iki doğrultuda yatay yükleri karşılayacak çerçeveler meydana getirilmesi, yatay yüklerin güvenli biçimde taşınabilmesi için gereklidir. Taşıyıcı sistemin, yükleri en kısa yoldan zemine aktaracak şekilde düzenlenmesi, böylece örneğin burulma gibi bazı ek etkilerin meydana gelmemesi için çaba harcanmalıdır.
2-Düşey taşıyıcı olan kolon ve perdelerle temellerine gerekli önemin verilmesi, özellikle temellerin zemin durumu göz önüne alınarak belirlenmesi, kolonların zemine kadar kesintisiz devam etmesi önemlidir. Yapılarda kütlesi büyük olan katların zemine yakın düzenlenmesi toplam taban kesme kuvvetini azaltacağı gibi, deprem sırasında meydana gelecek olan atalet kuvvetlerinin yapıyı daha az zorlaması da sağlanır. Deprem etkisi en fazla alt katlarda ortaya çıkacağı için, buradaki kolonların yapım ve düzenlenmesine önem verilmeli, görünüş ve kullanım gerekleri ile ani rijitlik değişikliklerine gidilmemelidir.

3-Depremde en çok zorlanan yerlerden birisi kiriş-kolon birleşim bölgeleridir. (Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Genel İlkeler )Buralarda donatının yerleştirilmesine, kenetlenmenin sağlanmasına ve kolon etriyelerinin devam ettirilmesine özen gösterilmelidir.

4-Betonun yeterince sünekliğe sahip olabilmesi ve öngörülen dayanımda olması gerekir. Depremin alışılmışın üzerinde bir yükleme doğuracağı ve yapılan kusurların meydana çıkacağı unutulmamalıdır.

5-Taşıyıcı sistemde rijitliğin ve bununla uyumlu taşıma kapasitesinin düzgün bir şekilde dağıtılmasının, deprem nedeni ile ortaya çıkan hasarların bazı bölgelerde yoğunlaşmadan tüm yapıda dağılmasını sağlayacağı gözden kaçırılmamalıdır.6-Kolon ve perde kesitlerinin, taşıyıcı sistemin iki doğrultudaki rijitliğini birbirine yakınlaştıracak şekilde belirlenmesi, her iki doğrultudaki deprem zorlanmasının uyuşumlu olarak taşınmasını sağlar.

7-Taşıyıcı sistemin planda simetrik olarak düzenlenmesi depremden ortaya çıkacak etkilerin gereksiz yere artmasını önler. Perdelerin, planda dış kenarlara yakın yerleştirilmesi, yapının tüm plan kesitinin burulma rijitliğini artırarak, depremden doğacak kesit etkilerinin daha düşük düzeyde kalmasını sağlar.

8-Kolon ve kirişlerdeki birleşim noktalarına yakın bölgeler (sarılma bölgeleri) deprem etkisi altında fazla zorlanacağı için, etriyelerin sıkılaştırılması ile betonda sarılmadan dolayı dayanım ve güç tükenmesi şekil değiştirmesinin (sünekliğin) artması sağlanabilir. Böylece deprem etkilerinin neden olacağı hasar daha düşük bir düzeye indirilebilir. Betonarme Taşıyıcı Sistemin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler konusunda bu madde oldukça önemli bir yere sahiptir.

9-Temel bağ kirişlerinin, temelleri bağlayıp birbirlerine göre yerdeğiştirmelerini önleyecek şekilde düzenlenmesi ve donatılarının kenetlenmesinin temel bloğu içinde yapılması gerekir.

10-Kirişsiz döşemeli yapılarda, döşeme ve kolonların oluşturduğu çerçeveler yatay yüklere karşı çoğunlukla yeterli rijitlik sağlayamadıkları için, deprem perdeleri ile yapının rijitleştirilmesi uygundur.


“Betonarme Taşıyıcı Sistemin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler” yapıların ve yapılarda bulunan insanların can ve mal güvenliği konusunda odak noktasını oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir