Türkçe-İngilizce ve İngilizce Türkçe Teknik İnşaat Terimleri

İngilizce veya Türkçe inşaat terimlerini aşağıdaki arama kutusundan aratarak karşılıklarını bulabilirsiniz. İngilizce Türkçe inşaat sözlüğümüz zamanla güncellenerek geliştirilmektedir ve ileride de bu güncelleme işlemine devam edilecektir.
İngilizceTürkçe
accelerationivme
acrylicakrilik
acute angleddar açılı
adhesionaderans, yapışma
adhesion forceaderans kuvveti
admissible load kabul edilebilir yük
admissible stress (safety stress)emniyet gerilmesi
Adobe constructionkerpiç yapı
adobe, adobe brickkerpiç
aerodynamic oscillationaerodinamik salınım
aestheticsestetik
ageçağ
aging, ageingyaşlanma
air channelhava kanalı
air compressorhava kompresörü
air cushionhava yastığı
air-inflated pneumatic structurehava-şişirmeli yapı
air-supported pneumatic structurehava-destekli şişirme yapı
allowablekabul edilebilir
allowable stressemniyet gerilmesi, güvenlik gerilmesi
aluminiumalüminyum
analysishesap, analiz, çözümleme
anchor boltankraj cıvatası
anchorageankraj
angle barköşebent, korniyer, L demir
angle of frictionsürtünme açısı
angle of slope (angle of inclination)eğim açısı
anisotropicizotrop olmayan
annexbinada kanat, yan blok
annular barrel vaulthalka beşik tonoz
annular vaulthalka tonoz
annular (ring-shaped)halka biçiminde
anticlastic shapesantiklastik biçimler
antiquitiesantik çağ yapıları
apartment hotelapart otel
apartment houseapartman binası
arcadesıra, arkad, kemerleme
arcadedkemerli, kemerlemeli
arcatureküçük kemerler
archkemer
arch bandtonoz kaburgası
arch bridge, arched bridgekemer köprü, kemerli köprü
arch butress, flying butresspayanda kemer
arch shapeskemer biçimleri
arch trustkemer itkisi
arch with tie-rodgergili kemer
architectmimar
architectural officemimarlık bürosu
arena, playing fieldoyun alanı
assemblage, assembling, mountingmontaj, kurma
assembledmonte edilmiş, bir araya getirilmiş
asymmetricasimetrik.
at right angledik açılı
attic roomçatı odası, tavan arası
attic storeyçatı arası katı
auditoriumoditoryum
axial forceeksenel kuvvet
axial pressureeksenel basınç, merkezi basınç
bar (member) structure, lattice structureçubuk yapı
back doorservis kapısı
back facade, rear facadearka cephe
back of a vaulttonoz sırtı, kemer sırtı
balancedenge, dengelemek
balconybalkon
balkana kiriş
ball(impact) testbilya deneyi
ball(socket) jointmafsallı birleşme
balloon framingbalon çerçeve
bar forceçubuk kuvveti
bar sectionçubuk kesiti
bar tensionçubuktaki gerilme
bar, rodçubuk
basementbodrum, yer altı katı
batching, mix designdozaj
baygöz, açıklık (iki kiriş, iki kemer vb. arasındaki)
beam, lintelkiriş
bending bareğilme çubuğu
bending momenteğilme momenti
bending flexureeğilme
block archyığma kemer
boltcıvata, bulan
box beam, box girdersandık kiriş, kutu kiriş
braced framegüçlendirilmiş çerçeve
bracing bağlantı
bricktuğla
brick partitiontuğla bölme
brick walltuğla duvar
bridgeköprü
bridge craneköprü vinç
bridge railingköprü korkuluğu
brittlegevrek, kırılgan
brittle materialgevrek malzeme
bubble soap shellsabun köpüğü kabuk
buckle(to)burkulma
bucklingburkulma, flambaj
buckling loadburkulma yükü
buildingbina, yapı, yapım
building constructionbina yapımı, bina inşaatı
building regulationsyapım yönetmeliği
building siteşantiye, yapı arsası
build-upyapı
build-up (to)inşa etmek
build-up beam bileşik kiriş (ahşap)
build-up girderbileşik kiriş
buttresspayanda, ayak
cablekablo
cable-stayed bridgekablo askılı (eğik kablolu) köprü
cantilever beamkonsol kiriş
catenary archzincir kemer
catenary cablezincir kablosu
centre of gravity (centroid)ağırlık merkezi
channel (rolled section)u profili
circulationsirkülasyon
civil engineerinşaat mühendisi
civil engineeringinşaat mühendisliği
collapseyıkılma, göçme
column (posy)kolon
compatibility conditionsuygunluk koşulları
compression basınç
compression forcebasınç kuvveti
compression ringbasınç halkası
concavedış bükey
concentrated load (point load)tekil yük
conceptual designkavramsal tasarım
conditions for equilibriiumdenge koşulları
conical shellskonik kabuklar
conical surfaceskonik yüzeyler
connectionbağlantı
conoid shellkonoid kabuk
constraintsınırlayıcı
constructioninşaat, yapım, yapı, konstrüksiyon
continuoussürekli
continuous beamsürekli kiriş
creepsünme
cross-bracingçapraz bağlantı
cyclictekrarlı
cylindirical surfacesilindirik yüzey
damagehasar
dead loadsabit yük
deck systemtabliye sistemi
deep beamyüksek kiriş
deflectionçökme (düşey yer değiştirme)
degree of freedomserbestlik derecesi
depressed archbasık kemer
design criteriatasarım ölçütleri
designertasarımcı
developable shapesgeliştirilebilir biçimler
diagonal arch, groined archçapraz kemer
diagonal bracingçapraz bağlantı
diagonally stiffenedköşegen doğrultuda rijitleştirilmiş
diamond-shaped-patternbaklava biçimi modeli
discontinuous süreksiz
displacementyer değiştirme, deplasman
distanceuzaklık
distributed loadyayılı yük
domekubbe
double shellçift kabuk
doubly curved shellçift eğrilikli kabuk
drainage channeldrenaj kanalı
drop archbasık sivri kemer
ductilesünek, düktil
durabilitydayanıklılık
dynamicsdinamik
earthquake loaddeprem yükü
earthquake resistant building designdepreme dayanıklı bina tasarımı
edge beam kenar kiriş
elastomer bearingelastomer taşıyıcı
eliptical archeliptik kemer, elips kemer
end stiffeneruç rijitleştirici
entrancegiriş holü
environmental forcesçevrel yükler
equilibriumdenge
equilibrium equationsdenge deklemleri
external forcedış kuvvet
fabricçadır bezi
fabric tubebez hortum
fatigueyorulma
final designuygulama projesi
fire brickateş tuğlası
fixed beraingankastre taşıyıcı
fixed cantilever beamankastre konsol kiriş
fixed supportankastre mesnet
flangebaşlık
flat arch, jack archdüz kemer
flat baryassı demir
flat slap with drop panelsbaşlıklı kirişsiz döşeme
flexibilityesneklik
flexable structureesnek yapı
floor beamenine kiriş (köprülerde)
fluid mechanicakışkanlar mekaniği
folded in transverse directionenine doğrultuda katlanmış
folded platekatlanmış plak
force couplekuvvet çifti
frameçerçeve
framework archkafes kemer
free formserbest form
free-body diagramserbest cisim diyagramı
free-formed shellserbest biçimli kabuk
funicular archfüniküler kemer
gabled framekırık kirişli çerçeve
geodesic dome with rigid noderijit düğüm noktalı jeodezik kubbe
glass fibercam elyaf
glued laminated timber structuretutkallı tabakalı ahşap yapı
gravitational forcesyer çekimi yükleri
grid shellsızgara kabuklar
gross concretebrüt beton
gusset platedüğüm levhası
guy cablegergi kablosu
hangeraskı, askı çubuğu
hemisphere domeyarım küre kubbe
high-rise buildingyüksek yapı
hinged(pin) joint, simple jointmafsallı birleşim
hinged(pin) support, simple supportmafsallı mesnet
hollow brickboşluklu tuğla
hoop cableçember kablosu
hyperbolic paraboloidhiperbolik paraboloit
hyperstatic structureshiperstatik yapılar
impact loadçarpma yükleri
inclined parabolic archeğik parabolik kemer
industrial buildingsanayi yapısı, endüstri yapısı
influence linetesir çizgisi
interior architectureiç mimarlık
intelacing arcadegirişik kemerler
internal forcesiç kuvvetler
inverted archters kemer, çevrik kemer
inverted umbrellaters çevrilmiş şemsiye-kabuk
isostatic structuresizostatik yapılar
isotropizotrop
jointbirleşim
joint placesbirleşim yerleri
joistküçük kiriş, taşınan kiriş
keyed archkilit taşlı kemer
laminated timber archtabakalı ahşap kemer
laminated timber structurelamine ahşap yapı, tabakalanmış ahşap yapı
lateral stabilityyanal stabilite
linear displacementdoğrusal yer değiştirme
live loadhareketli yük
load path diagramyük akış diyagramı
long vault shelluzun tonoz kabuk
main barana donatı
main cabletaşıyıcı kablo
main spanana açıklık
main postdirek
matrix displacement methodmatris deplasman yöntemi
mechanics of deformable bodiesşekil değiştiren cisimler mekaniği
mechanics of rigid bodiesrijit cisimler mekaniği
membranemembran
modulus of elasticity, young's moduleelastisite modülü
momentmoment
moment of inertiaatalet momenti
monolithicmonolitik, yekpare
movementhareket
multibay long vault shellçok gözlü uzun tonoz kabuk
multistorey buildingçok katlı bina
municipal buildingbelediye binası
neutral axistarafsız eksen
node methoddüğüm noktaları denge yöntemi
nodesdüğüm noktaları
north-light shellşed kabul
north-light trussşed makas, kafes sistem
office buildingofis binası
open web joisthafif kafes kiriş
overall stabilitygenel stabilite
overturningdevrilme
oyster shaped shellistiridye kabuğu
panelçatı plağı
pantoon bridgedubalı köprü
paralel-chord trussparalel başlıklı kafes
planar bar structuredüzlemsel çubuk yapı
plane-planar structuredüzlemsel yapı
planetariumplanetaryum
plastic hingeplastik mafsal
plateplak
plate girder-steellevha elemanlı kiriş-çelik
pneumatic membraneşişirme membran
pneumatic systemşişirme sistem, pnömatik sistem
portaltaşıyıcı
portal frameportal çerçeve
post and beam, post and lintelkolon ve kiriş, sütun ve lento
post tensioned steel cableardgermeli çelik halat
precastöndöküm
prefabricated constructionönüretimli-prefabrike yapı, önyapım yapı
prefabrication technicsön yapım teknikleri
preliminaryön tasarım
prestressedöngerilmeli
prestressingöngerme
prestressing baröngerme çubuğu
principal axisana eksen
prototypeprototip
public buildingkamu binası
punchingzımbalama
purlinaşık
pylonpilon
quarter-sphere domeçeyrek küre kubbe
radiusyarıçap
reinforcing barbetonarme demiri
relative effectivenessgöreli etkinlik
repaironarım
residantial buildingkonut binası
resonantrezonans
restrained displacementtutulmaş yer değiştirme
resultant forcebileşke kuvvet
retaining wallistinad, dayanma duvarı
retrofitgüçlendirme
reversedyön değiştiren
ribnervür
ribbed domenervürlü kubbe
ridgemahya
rigid framerijit çerçeve
rigid jointrijit birleşim
rigid noderijit düğüm noktası
ring beamhalka kiriş
roller supporthareketli mesnet, kayıcı mesnet
rotationdönme
rotational paraboloiddönel paraboloit
rotational surfaces, surfacesof revolutiondönel yüzeyler
ruled surfacesregle yüzeyler
rupturekopma
saddle surfacesemer yüzey
safetygüvenlik
secondary beamikincil kiriş-tali kiriş
segmental archşişkin kemer
self weightöz ağırlık
semi-rigid jointyarı rijit birleşim
shallowbasık
shape of the structureyapının şekli
shape, formbiçim
shape coefficientşekil katsayısı
shearkesme, kayma
shear deformationskayma şekil değiştirmeleri
shear forcekesme kuvveti
shear reinforcementkayma donatısı
shear wall-structural wall-bearing wallperde, taşıyıcı duvar
shellkabuk
shell bayskabuk gözleri
shell tankkabuk depo
shopping arcadepasaj
short barrelkısa tonoz
shrinkagebüzülme,rötre
simple framebasit çerçeve
simple supportbasit mesnet
simple trussbasit kafes kiriş
simply supported beambasit kiriş
single plain systemtek düzlemli sistem
singly curved shellstek eğrilikli kabuklar
skew gridverev ızgara
slopeeğim
sloping masteğik direk
solid brickdolu tuğla
space frameuzay çerçeve
space truss systemuzay kafes sistem
space-spatial structureuzay, uzaysal yapı
spanaçıklık
specificationşartname, standart
specimennumune, deney numunesi
spherical shellküresel kabuk
stabilitystabilite, kararlılık
stabilizing cablestabilite kablosu
stablekararlı
static redundancy-determinacyhiperstatiklik
staticsstatik
steel domesçelik kubbeler
steel lamella shellsçelik lamelli kabuklar
stiffening ringrijitlik çemberi
stiffness, rigidityrijitlik çemberi
strain, deformationşekil değiştirme
strenghtmukavement, dayanım
stress densitygerilme yoğunluğu
stress linegerilme çizgisi
structural analysisyapı statiği
structural engineeringyapı mühendisliği
structural systemtaşıyıcı sistem, strüktür sistemi
structural walltaşıyıcı duvar
structureyapı, strüktür
suction force-suctionemme kuvveti
supportmesnet
support settlementmesnet çökmesi
surface structuresyüzeysel yapılar
suspension bridgeasma köprü
suspension systemasma sistem
synclastic shapessinklastik biçimler
t beamt kirişi
tapered beamdeğişken kesitli kiriş
technical specificationteknik şartname
teet profilii t kirişi
temperature changesıcaklık değişimi
tensionçekme
tension ringçekme halkası
tent systemçadır sistem
theory of elasticityelastisite teorisi
thermal exansionısı genleşmesi
thermal loadısıl yük
thin shellince kabuk
three hinged archüç mafsallı kemer
three hinged frameüç mafsallı çerçeve
three hinged tied archüç mafsallı gergili kemer
three hinged tied frameüç mafsallı gergili çerçeve
three quarter sphere domeüç şeyrek-küre kubbe
thrustitki, yatay tepki
thrust forcesitki kuvvetleri
tie-rodgergi
timber framed buildingahşap iskeletli bina
torsionburulma
towerkule, taşıyıcı ayak
translational surfacesöteleme yüzeyleri
triangulatedüçgensel
truss archkafes kemer
truss beam, trussed beamkafes kiriş
trussed framekafes kirişli çerçeve
tubehortum
twistburulmak
two inclined planes systemiki eğik düzlemli sistem
two vertical planes systemiki düşey düzlemli sistem
two hinged columnpandül ayak
two planed systemiki düzlemli sistem
ultimate stressçekme mukavemeti
undulated parabolic cylindirdalgalı parabolik silindir
undulated spherical domedalgalı küresel kubbe
uneven settlement farklı oturma
uniformly distrubuted load-uniform loaddüzgün yayılı yük
upliftkaldırma
upper support cableüst mesnet kablosu
vault rooftonoz çatı
vault shelltonoz kabuk
velocityhız
vertical displacementsehim
vibrationtitreşim
vierendeel beamvirendel kirişi
vierendeel pylonvirendel direği, iki direkli çerçeve
vinyl coatedvinil kaplama
waffle slabkaset döşeme
water pressuresu basıncı
webgövde
weldkaynak
welding machinekaynak makinesi
wind bracingrüzgar bağlantısı
wind loadrüzgar yükü
woven gridhasır örgülü ızgara
x bracing, cross bracingçapraz bağlantı
yield pointakma noktası
yield stressakma gerilmesi
abandonmentyüklenicinin işi bırakması
abhesiveyapışmayı önleyici madde
ablationbirikinti
abrasiveaşındırıcı
abreuvoirduvar derzi
abradeyüzeyin aşınması
abrasionaşınma
abrasive aşındırıcı
absolute volumemutlak hacim
absorptive formworkölü kalıp
abutment heighttünel yüksekliği
abutting jointküt ek
accelerated curinhızlandırılmış kür
accelerated lanehızlanma şeridi
acclivityyükselen eğim
accruetahakkuk etme
acoustic insulationses yalıtımı
added valuekatma değer
addendaek ihale dökümanı
addendumzeyilname
adhesive strenghtaderans kuvveti
adiabaticısı geçirmeyen
adjustable wrenchingilizanahtarı
admissible stresskabul edilebilir basınç
adobekerpiç
advertising for bidihale ilanı
aerated concretegazbeton
aerocretegözenekli beton
a-framea çerçeve
aftershockartçı deprem
agglomerantbağlayıcı madde
air blown mortarpüskürtme beton
air permeabilityhava geçirgenliği
air proof hava sızdırmaz
air scouringhava ile tıkanıklık açma
air shafthava bacası
airtighthava geçirmez
air valveventil
alcladalüminyum alaşımlı kaplama
alderkızılağaç
alignhizalamak
alignmentarazide aplikasyon
alligator crackingtimsah sırtı gibi çatlama
allowable bearing capacitymüsaade edilen taşıma kapasitesi
allowable bearing pressuremüsaade edilen taşıma basıncı
allowable loadkabul edilebilir yük
allowable pile loaden büyük kazık eksenel yükü
allowable settlementizin verilebilir oturma
alternate designdeğişiklik projesi
altituderakım
ambursen dampayandalı ve perdeli baraj
anchorankraj
anchor boltankraj bulonu
anchor pileankraj kazığı
andesiteandezit
angle barköşebent, korniyer
angle beadköşe profili
angle braceçapraz bağ
angle ironl demiri
angle of distortionburulma açısı
angle of natural reposedoğal şev açısı
angular particlekaba agrega
annexzeyilname
anticorrosive paintantipas boya
antirust paintantipas boya
anti sag barkafes kiriş dikmesi
antiskid pavementkaymayı önleyici yer yüzeyi
aperturemenfez
apextepe
aramidyüksek çekme dayanımına sahip elyaf
arbitrationtahkim
arch barkemer gergi çubuğu
arch bridgekemer köprü
arch damkemer baraj
architectural concretemimari beton, brüt beton
arch stonekemer taşı
areawaykuranglez
asbestosasbest
aseismicdeprem yaratmamış fay
aseismic designdepreme dayanıklı tasarım
asphalt binderasfalt bağlayıcı
asphalt tileasfaltlı karo
atachmentataşman
attritionaşınma
augermatkap ucu
autopatrolmotorlu greyder
auxiliary loaddinamik yük
average flowortalama debi
back coatingalt yalıtım
backfill geri dolgu
backfill concretedemirsiz beton
beck hoebeko
back propiksa desteği
back taxesvergi borcu
baggingtorbalama
bag damgeçici sedde
bailerkum pompası
balance bardenge kirişi
balance gatedönel kapı
balconetfransız balkon
ballastbalast
balustradebariyer cam
band chainçelik metre
banderollejalon
bankingdever
bank protectionbanket koruması
bank-run gravelyıkanmış tuvönan
banksmanvinç operatör yardımcısı
barbed wiredikenli tel
bar benderdemir bükme aleti
bar bending benchdemir tezgahı
bar bending scheduledemir listesi
barbicanebarbakan
bar chain methodelastik yükleme yöntemi
bar cutter demir makası
barge boardsaçak pervazı
bar placerdemir döşeyen işçi
barrel rooftonoz çatı
barrel vaultbeşik tonoz
barrowel arabası
basaltbazalt
base failureşev kayması
base flowtaban suyu akımı
basementbodrum katı
basinhavza
bastard stuccoince perdah sıvası
batyarım tuğla
battenaltta ve üstte korniyerleri bağlayan korniyer
batten plateu demiri
batter pileeğik kazık
bayniş
beam and slab floorkirişli döşeme
beam blockiçi boşluklu beton blok
beam formkiriş kalıbı
beamless floorkirişsiz döşeme
bearertaşıyıcı eleman
bearingtaşıma kapasitesi
bearing capacitytaşıma gücü
bearing piletaşıyıcı kazık
bearing soil taşıyıcı zemin
bed jointyatay duvar derzi
bedrockkaya tabakası
bell and spigot jointmuflu ek
belly rodkafes kirişte çekmeye çalışan alt başlık
bending momenteğilme momenti
bent up barpilye
bevelşev
bevel rivetkonik perçin
biaxial stressiki eksenli gerilme
bid bondgeçici teminat
bifurcationiki kola ayrılma
bind coursebağlayıcı tabaka
biotitesiyah mika
bitmatkap
bituminatebitümleme
blackwaterpissu
blindinggrobeton dökme
blue printteknik çizim
body wavederin sismik dalga
bogbataklık
boltbulon, cıvata
bond beambağ kirişi
bond lenghtaderans boyu
bond stressaderans gerilmesi
boombum
bonnetçelik kazık başlığı
boreholesondaj deliği
bortdelici uç elması
boulderiri blok kaya parçası
box culvertkutu menfez
box girderkutu kiriş
braze weldingdolgu kaynağı
breakwaterdalgakıran
breastdozerin önündeki metal bıçak
brick constructionyığma inşaat
brick coredolgu duvar
bridge craneportal vinç
bridge pierköprü orta ayağı
bridge trust köprü kafes kiriş
bridgingenine takviye
briquettebriket
brittlegevrek
bucketiş makinası kepçesi
bucking upperçinleme
buffingperdah
building envelopekaba inşaat
building mainana boru
built in endankastre mesnet
bulk cementdökme çimento
bulk concretekütle beton
bump cutterbeton kesme makinesi
burlapbeton kürü çuvalı
butt jointküt ek
butt welduç uca kaynak
bylawyerel kanun
by productyan sanayi
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir